Služby

S čím mohu pomoci.

Účetní služby

Vedení účetnictví
 • Zpracování a zaúčtování účetních dokladů – paragony, účtenky, vystavené a přijaté faktury, dobropisy, pokladní doklady a bankovní výpisy.
 • Vedení účetních knih – knihy faktur, závazků, pohledávek, interních dokladů, pokladní knihy, účetního deníku a hlavní knihy.
 • Vedení evidence a zaúčtování krátkodobého majetku. Sepsání protokolu o vyřazení majetku.
 • Vedení evidence dlouhodobého majetku. Jeho zaúčtování, zařazení jako obchodního majetku a sestavení odpisového plánu. Při jeho vyřazení sepsání protokolu o vyřazení.
 • Provedení inventarizace účetních dokladů a majetku.
 • Sestavení účetních výkazů – rozvaha, výsledovka, účetní závěrka atp.
 • Zpracování Přiznání k dani z příjmů.
 • Pro plátce DPH Kontrolní hlášení, Přiznání k DPH a případné Souhrnné hlášení.

Vedení daňové evidence

 • Zpracování a zaúčtování účetních dokladů – paragony, účtenky, vystavené a přijaté faktury, dobropisy, pokladní doklady a bankovní výpisy.
 • Vedení evidence pohledávek a evidence závazků, krátkodobého a dlouhodobého majetku.
 • Vedení evidence příjmů a výdajů.
 • Zpracování Přiznání k dani z příjmu a Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro
  zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.
 • Pro plátce DPH Kontrolní hlášení, Přiznání k DPH a případné Souhrnné hlášení.

Mzdy

 • Přihlášení nebo odhlášení zaměstnavatele u zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení.
 • Přihlášení nebo odhlášení zaměstnance u zdravotní pojišťovny a správy sociálního
  zabezpečení.
 • Výpočet mzdy včetně případných srážek ze mzdy a vystavení výplatních lístků.
 • Sestavení měsíčních přehledů o platbách na zdravotní a sociální pojištění.
 • Zpracování agendy v souvislosti s dočasnou pracovní neschopností, s ošetřovným.
 • Vedení evidence pracovních úrazů a zpracování agendy s pracovními úrazy související.
 • Vedení evidence o nároku a čerpání dovolené.
 • Vystavení evidenčních listů důchodového, potvrzení o délce zaměstnání
 • Zpracování vyúčtování daně z příjmu ze závislé ze závislé činnosti a Vyúčtování srážkové daně z příjm

Administrativní poradenství

 • Zastupování před úřady, zdravotní pojišťovna, správa sociálního zabezpečení, finanční úřad
 • Založení živnosti pojištění.
 • Založení s.r.o. včetně virtuálního sídla.
 • Sestavení interních směrnic.
 • Účetní poradenství.
 • Poradenství v oblasti personalistiky.
 • Zpracování administrativy v oblasti personalistiky.
 • Jednorázové zpracování přiznání k dani z příjmu pro fyzické osoby.

Žádost o cenovou nabídku

Pomůžu Vám ušetřit a efektivně spravovat Vaše finance.
Konzultaci Vám nabízím zcela ZDARMA a nezávazně.